Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úrok placený postupiteli při postoupení pohledávky na dlouhodobé splátky

20.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5 Úrok placený postupiteli při postoupení pohledávky na dlouhodobé splátky

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 03/2014

Dotaz

Česká s. r. o. koupila pohledávku od jiné právnické osoby, která s ní není kapitálově propojena. Tato pohledávka je v řádech milionů, a proto bylo dohodnuto, že ji s. r. o. bude splácet pravidelnými měsíčními splátkami a vždy koncem roku uhradí postupiteli úrok v hodnotě obvyklé v obchodních vztazích. Je tento zaplacený úrok daňově uznatelnou položkou?

Právní úprava
Právní úprava
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 23 odst. 1 ZDP
  • - § 23 odst. 2 ZDP
  • - § 23 odst. 10 ZDP
  • - § 24 odst. 1 ZDP
  • - § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 1879 a násl. NOZ
  • - § 1968 a násl. NOZ
  • - § 2390 a násl. NOZ
  • - § 2395 a násl. NOZ
  • - § 2991 a násl. NOZ

Odpověď

Tak, jak je položena otázka, nepřicházejí žádné úroky do úvahy. Zkrátka byla dohodnuta úhrada převodní (kupní) ceny za předmětnou pohledávku ve splátkách. Pokud budou dlužníkem (postupníkem, s. r. o.) jednotlivé splátky plněny řádně a včas, nedostává se do prodlení a věřitel (postupitel) nemá nárok na sankční úroky z prodlení. A není věcný důvod ani k placení úroků z titulu zápůjčky (do konce roku 2013 se jednalo o půjčky) nebo úvěru. Není tedy zřejmé o jakých „úrocích” to tazatel mluví a na jakém právním základě by je měl dlužník (postupník, s. r. o.) platit. Spíše mám za to, že by se jednalo o plnění bez právního důvodu, a tudíž o bezdůvodné obohacení, které by pro dlužníka nebylo daňově uznatelné.

V uvedeném případě – řádné a včasné úhrady dohodnutých splátek – není dlužník v prodlení a věřitel tak není oprávněn po něm požadovat žádný úrok z prodlení. Může ale nastat také situace, kdy byla celá převodní cena za postoupení pohledávky již splatná, a teprve poté došlo k dohodě smluvních stran, že dluh již splatný bude plněn ve splátkách. V tom případě § 1973 NOZ umožňuje věřiteli – samozřejmě pokud on sám chce, aby dlužník ve splátkách platil i úroky z prodlení, pak to ale musí být výslovně dohodnuto. Takovéto úroky budou – v odpovídajícím časovém rozlišení a až při zaplacení – daňově účinným výdajem dlužníka.

Jinou záležitostí by ovšem bylo, pokud by postupitel poskytl postupníkovi (s. r. o.) peníze na úhradu převodní ceny za postoupenou pohledávku formou zápůjčky nebo úvěru. Načež by postupník (s. r. o.) takto postupiteli ihned uhradil celou převodní cenu za pohledávku a posléze by v dohodnutých termínech splácel zapůjčenou jistinu zápůjčky, resp. úvěru. V tomto případě by až do úplného splacení jistiny postupiteli byla spol. s r. o. povinna mu navíc hradit také sjednané úroky, coby odměnu (cenu) za možnost dočasného využívání cizího majetku (peněz). Tyto úroky by v odpovídajícím časovém rozlišení byly běžným provozním daňovým nákladem dlužníka. Sice by mohla být sjednána bezúročná zápůjčka, což by ale mezi nezávislými podnikatelskými subjekty bylo krajně neobvyklé, navíc u tak vysokých částek na dlouhou dobu.

Vyjádření správce daně

Souhlasím.

Ing. Drahomíra Martincová, Ministerstvo financí ČR

Upozornění na časté chyby
Upozornění na časté chyby

Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství jen zcela výjimečné vydávají metodické pokyny a odborná stanoviska k účetní problematice, mají totiž dost práce s daněmi. Naštěstí vzniklo uskupení čtyř nestátních účetních autorit – Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních, Vysoké školy ekonomické (zastoupené Fakultou financí a účetnictví) – Národní účetní rada („NÚR”). Pro všeobecnou účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším výsledkem činnosti NÚR „Interpretace”. Což jsou doporučené a odborně odůvodněné metodické pokyny k problémovým účetním otázkám. Z dosavadních 26 Interpretací se dotazované problematiky postoupení pohledávek a